ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 14.49 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 14 ท่าน