ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 14.52 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 25 ท่าน