ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561(รอบเดือนเมษายน 2561) พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณด้านต่างๆ โดยฝ่ายบริหารนำโดยนายวิชิต อำพลรุ่งโรนจ์นายก อบต.พร้อมคณะ   ฝ่ายสภานำโดยนายวนาชัย รังสิบรรพต ประธานสภา อบต.  พร้อมสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วน ผอ.กองทุกกอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11.58 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 99 ท่าน