หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำจังหวัดตาก ในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. [ 19 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1139 
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของ อปท. [ 19 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2029 
ด่วนที่สุด ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ [ 18 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1173 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 1) [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1168 
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาไม่เสียค่าใ้ช้จ่าย 15 ปี ประจำปี 2553 [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 939 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 1 [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1010 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 987 
โอนอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และคนพิการ [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1017 
การโอนเงินจัดสรรค่ภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๓ เข้าบัญชีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2894 
 
<< หน้าแรก...     1475      1476      1477      1478     (1479)     1480      1481      1482      1483     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550