หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ทน.แม่สอด ส่งประกาศยกเลิก ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์ [ 16 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 972 
ทน.แม่สอดขอส่งเอกสารหลักฐานยกเลิกประกาศและเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 862 
การโอนจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.๒๕๕๓ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (กันยายน ๒๕๕๓) [ 16 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1034 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและสุราธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. [ 16 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1076 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเทภกระแสรายวันที่ อปท. 12 พ.ย. 53 [ 15 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 969 
สำรวจข้อมูลฐานรายได้และอัตรากำลัง ของ อปท. ส่งภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๘๘) [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1161 
การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างของ อปท. เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๓๑๕) [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 8386 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา) กรณีรับทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็ก (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๓๑๒) [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1744 
กำหนดการฝึกอบรมของ อปท.ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ ของ สพบ. (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๒๙๘) [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1053 
 
<< หน้าแรก...     1476      1477      1478      1479     (1480)     1481      1482      1483      1484     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550