หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การตรวจนิเทศการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1107 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพ [ 22 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 3619 
โอนเเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง)  [ 22 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1143 
การตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานีศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 22 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1457 
แจ้งการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 22 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1130 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2553 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 3) [ 20 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1106 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 [ 12 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1118 
เรื่อง แจ้งให้ อปท. จัดส่งรูปเล่ม การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [ 9 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1265 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 1 [ 9 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1106 
 
<< หน้าแรก...     1480      1481      1482      1483     (1484)     1485      1486      1487      1488     ....หน้าสุดท้าย >> 1,525