หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การฝีกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๓๓ ลว.๒๗ ม.ค.๒๕๕๕) [ 30 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 847 
การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  [ 27 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1686 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดสมัชชา อปท. ฯ พื้นที่ภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1028 
การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 954 
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกครัวเรือนเป็นประจำปี และในปี 2555 [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1375 
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวัด 5 ปี [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1355 
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งวดที่ 2 [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1129 
ซักซ้อมการขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จ.ตาก [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1189 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จ.ตาก ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1208 
 
<< หน้าแรก...     1486      1487      1488      1489     (1490)     1491      1492      1493      1494     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579