หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 [ 19 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 3371 
เชิญประชุม /ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการนำคุณวุฒิปริญญาโท [ 19 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1116 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด.ของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) [ 19 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1023 
โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน [ 19 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 936 
การนิเทศงานและตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 887 
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง ฯ ผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร [ 18 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 840 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555 [ 18 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 3838 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลังของ อบต. ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ [ 18 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 822 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 17 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1095 
 
<< หน้าแรก...     1488      1489      1490      1491     (1492)     1493      1494      1495      1496     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579