หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
   
 
 
   
 
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น [ 14 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร การจัดทำเสวียนรักษ์โลก ผลิตปู่ยหมักจากเศษใบไ [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เตรียมการ เรื่องห้ามบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งช [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 82 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภนนลาดยาง โดยปูผิว [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 41 
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 46 
การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 41 
เชิญรวมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT ) ประจำปีงบประมาณ [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 48 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 41 
แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงถึงการเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตร [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกอง [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
   
   
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.5/ว1241 รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น 4  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2566 กศ. มท 0816/ว1249 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
 
   


ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา โครงการ รวมไทยเกมส์ ครั้งที [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬา โครงการรวมไทยเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิ [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เคร [ 21 มี.ค. 2566 ]

 
   
 
บ่อไขมันอุดตันเมืองพิษณุโลก 0984637842 (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ดูดส้วมสองพี่น้อง 0984637842 (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 74  ตอบ 0  
/ฝากด้วยนะครับ 4 (19 ก.ย. 2565)    อ่าน 5033  ตอบ 0  
 
 
   
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีปกครอง [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่สอด และอำเภออุ้มผาง โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าสองยาง โอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มชั้นรอยต่อ)จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
การบันทึกข้อมูลการเสนอขอเครื่องราชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามพระราบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
ผลการจัดสรรเเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่2) [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ E-Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 393 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงางส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2566  [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.รวมไทยพัฒนา ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป ใบแจ้งขอความอนุเคราะห์น้ำ
เพื่ออุปโภค/บริโภค
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556

facebook
อบต.รวมไทยพัฒนา

facebook
อบต.รวมไทยพัฒนา
อบต.รวมไทยพัฒนา