หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
   
   
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ เทา-แดง เกมส์ [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
จับฉลากแบ่งสายฟุตซอลในงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
จับฉลากร้านค้าในงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โีรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2ปีการ [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
อบรมโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปี ๒๕๖๒ [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประจำเดือนภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
 
ทต.ท่าสายลวด พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พร [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกรณีผู้ป่วยติดเตียง บริเวณตลาดริมเมย [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
   
   
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 
   


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตตำบ [ 22 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ิออาหารเสริมนม (ยู.เอช.ที) ชนิดกล่องพร้อมหลอ [ 18 ต.ค. 2562 ]

 
   
 
/ฝากด้วยนะครับ 4 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 3164  ตอบ 0  
/ฝากด้วยนะครับ 3 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 2914  ตอบ 0  
/ฝากด้วยนะครับ 2 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 1510  ตอบ 0  
 
 
   
ด่วนที่สุด การขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
โอนเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ประชุมชี้แจงการเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน ระบบบริหารจัดการด้วยการเก็บขยะอัจฉริยะ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
การเปิดคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
ด่วนมาก การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือ อปท.เพื่อผลักดันนโยบายการบูรณราการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 111 
ด่วนที่สุด แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
โครงการฝึกอบรม \"แนวทางปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย ฉบับที่๔ พ.ศ.๒๕๖๑/พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒\" [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 460 
การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก แทนตำแหน่งว่าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก แทนตำแหน่งว่าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ขอส่งเงินรายงานนำส่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรักข้าราชการครูหริอพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
การเตรียมความพร้อมจัดทำตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
บัญชีรายละเอียดกำหนดการรับพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ณ อาคารโรพละ 1000 ที่นั่ง [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฯ ก่อสร้าง ซ่อมแซมและพัมนาแหล่งท่องเที่ยว [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.รวมไทยพัฒนา ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556