หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
   
 
 
   
 
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ขุดลอกร่องระบายน้ำและทำการปรับถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
สำรวจถนนบ้านใหม่ลีซอ หมู่ที่ 2 [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ให้การต้อนรับนายอำเภอ [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการเดือน ธันวาคม 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
มอบของที่ระลึก [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
การอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและหน่วยงานด้านโรคมาลาเรีย [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยหอมทองพบพระ [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่ [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
การแข่งขันกีฬา เทา-แดงเกมส์ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
งานตลาดชุมชนเนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
จับสลากล็อคจำหน่ายสินค้าและอาหาร ประเพณีลอยกระทง [ 4 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
 
ทต.พบพระ แจ้งลงทะเบียนผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษตรพบพระ ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
   
   
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
 
   


ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธ [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธ [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธ [ 29 พ.ย. 2565 ]

 
   
 
หารถแม็คโคร พิจิตร 084-6793300 (1 ธ.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ขุดสระด้วยแม็คโคร พิจิตร084-6793300 (1 ธ.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0  
เหมารถแม็คโครเล็กนครสวรรค์ 084-6793300 (1 ธ.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0  
 
 
   
แนวทางบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
ด่วนมาก ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
แจ้งมติคณะกรรมการพรักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 187 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 101 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนโครงการถังขะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 110 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด การดำเนินตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
การนำหลักสูตร Be Internet Awesome ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
ขอความอนุเคราะห์ส่สงแบบสำรวจถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 142 
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 97 
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.รวมไทยพัฒนา ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป ใบแจ้งขอความอนุเคราะห์น้ำ
เพื่ออุปโภค/บริโภค
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556

facebook
อบต.รวมไทยพัฒนา

facebook
อบต.รวมไทยพัฒนา
อบต.รวมไทยพัฒนา