หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ. ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ. ศ. 2552 ตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา 67 โดยได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในบ้านเก้ารวมไทยหมู่ที่ 5 บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่ 6 และบ้านรวมไทยสามัคคีหมู่ที่ 9 ของตำบลรวมไทยพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 13.57 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย