หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝีกอาชีพ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในเขต 13 จังหวัดภาคเหนือ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 สาขา ได้แก่
-สาขาคอมพิวเตอร์
-สาขาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์
-สาขาเกษตรกรรม(โครงการเศรษฐกิจพอเพียง)

คุณสมบัติ
-คนพิการที่มีลักษณะความพิการที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝีกอบรมและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน
-มีอายุ 18 - 45 ปี
พื้นฐานความรู้
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (จบมัธยมศึกษาปีที่3)
-สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (จบประถมศึกษาปีที่6)
-สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์(ไม่จำกัดความรู้)
-สาขาเกษตรกรรม(ไม่จำกัดความรู้)
#ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเรื้อรัไม่พิการทางสมอง/สติปัญญา ไม่เสพติดสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่เป็นโรคลมชัก

หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปและรูปถ่ายเต็มตัวที่เห็นลักษณะความพิการ จำนวน 1 รูป

การรับสมัคร
-รับสมัครเดือนเมษายนกรกฎาคมของทุกๆปี
-ที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด
-หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่
-สมัครทางไปรษณีย์หรือทางwww.yardfon.go.th

-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดหรือศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053 104144 หรือทาง WWW. yardfon.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 15.29 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 12 ท่าน