หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เกินกว่าเป้าหมาย ประกอบกับจะมีการผู้ลงทะเบียนเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

-ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานฯจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
-งบกลางรายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
-ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้
-ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว
-หากได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องกำหนดการจ่ายเงินที่มีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 11.34 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 47 ท่าน