หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2565

มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์คนพิการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ระหว่างเวลา 08.30 น. 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
โทร : 055-806245

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 15.51 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 76 ท่าน