หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565  
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากองต่างๆ เข้าร่วมประชุม
     มีวาระการประชุมดังนี้
        -รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
     เรื่องพิจารณา
        -ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2565
        -ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) พ.ศ.2565
        -การขอโอนงบประมาณ (สำนักปลัด)
        -การขอโอนงบประมาณ (กองช่าง)
        -การขอโอนงบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)
        -การขอโอนงบประมาณ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
        -การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (กองคลัง)
        -การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (กองช่าง)
        -การขอเสนอร่างข้อบัญญัติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
        -การขอทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
      โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้พิจารณาและได้ลงมติให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 16.15 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 15 ท่าน