หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาให้รองปฏิบัติราชการแทน [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ เรื่องช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ กำหนดขนาดและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดี ภ.ด.ส.3 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศมาครการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโีรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศยกเลิกกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 ( COVID-19) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2