หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


.นายชนะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0827677919


นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0892727835
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


.นางสาวณัฏฐิรา คำน่าน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0968029109


นายอำนาจ ธิมาใชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878388178


นางสาวจารุวรรณ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0953133349


นางสาววรนุช ขวัญวารี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0872096760


นายอุทัย มีหินกอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0882998690


นายนนทพัทธ์ องการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0899607564