หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


นายชนะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นายนนทพัทธ์ องการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองนิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธีรนันท์ รุ่งปรีชากุล
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถขยะ)


นายจงกั่ว แซ่ซ้ง
จ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)


นายเอกชัย แซ่เฮ่อ
จ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)


นายแต๋ง แซ่ซ้ง
จ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)


นายธนา แซ่เฮ่อ
จ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ )