หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
   
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและอาคาร
   
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
   
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   
การวางและจัดทำผังเมือง
   
การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาดและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
 
 

   
    งานส่งเสริมอาชีพ
   
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
   
ฝึกอบรมอาชีพ
   
การพัฒนาอาชีพ
   
จัดหา / ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
    งานสวัสดิการสังคม
   
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
    งานนันทนาการ
   
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
   
พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรม ด้านนันทนาการ
    การศึกษา
   
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ชุมชน
   
พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน ( ศพด.)
   
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ / สุขภาพพลานามัยทางการศึกษา
    การสาธารณสุข
   
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
   
การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   
ปรับปรุงและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556