หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
   
   
สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
   
การจัดระเบียบและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก
   
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
ส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบภายในชุมชน / หมู่บ้าน
 
 
   
   
สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
   
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวม และรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
 

   
   
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
   
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
   
ปลูกจิตสำนึกและสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แก่ประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556